Видео каталог

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Имунитет срещу SARS-CoV-2. какво трябва да знаем и каквода изследвамепроф. Мария Николова Ваксините срещу COVID-19 при сърдечна и съдова патология:механизъм на действиепроф. Деница Момекова Ваксините срещу COVID-19 при сърдечна и съдова патология:фактите от проучваниятапроф. Елина Трендафилова Лекарствени взаимодействия при лечение на сърдечнитеи съдовите заболявания и COVID-19проф. Георги Момеков

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Остър миокарден инфаркт в условия на COVID-19 пандемияпроф. Елина Трендафилова Сърдечна недостатъчност в условия на COVID-19проф. Борислав Георгиев Ритъмни и проводни нарушения в условия на COVID-19пандемияд-р Васил Трайков

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Остра артериална непроходимост в условия на COVID-19пандемияд-р Наделин Николов Венозен тромбемболизъм в условия на COVID-19 пандемияд-р Елена Димитрова Превенция на тромбозните усложнения при COVID-19доц. Лилия Демиревска

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Остър инсулт в условия на COVID-19 пандемияд-р Филип Алексиев Тромболиза в условия на COVID-19 пандемиядоц. Мая Дановска Захарен диабет в условия на COVID-19 пандемияпроф. Цветалина Танкова Бъбречно засягане при COVID-19 инфекция – консенсусностановище. Наблюдение в условията на COVID-19 пандемиядоц. Мила Любомирова

Scroll to Top