Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“БЪЛГАРСКА СЪРДЕЧНА И СЪДОВА АСОЦИАЦИЯ”

Устав на БССА
Устав на Българска сърдечна и съдова асоциация

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава и решенията на учредителното събрание.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
(5) Сдружението няма да открива свои клонове.

Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “БЪЛГАРСКА СЪРДЕЧНА И СЪДОВА АСОЦИАЦИЯ”. Наименованието може да се изписва и на английски език като „BULGARIAN HEART AND VASCULAR ASSOCIATION”.
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите и кореспонденцията на сдружението.

Самоопределяне и предмет на дейност
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в подпомагане на развитието на кардиологичната наука и практика, както и на медицинската наука изобщо.

Основни цели на сдружението
Чл. 6. Основни цели на сдружението са:
1. подпомагане създаването и разпространението на безпристрастни и обективни знания за сърдечно съдовите заболявания;
2. подпомагане на дейности, с които се цели да се постигне по-успешно решаване на проблемите на болните от сърдечно-съдови заболявания в името на хуманността и прогреса.

Средства за постигане на целите на сдружението
Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. подпомага разпространението на знания сред лекарите за сърдечно-съдовите заболявания;
2. подпомага и участва в национални програми, свързани със сърдечно-съдовите заболявания;
3. организиране и подпомагане на организирането на проекти за повишаване професионалната квалификация на кардиолозите и лекари от различни профили в страната в областта на профилактиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания;
4. подпомага организирането на образователни проекти за населението с цел профилактика на сърдечно-съдовите заболявания;
5. подпомага организирането на национални и международни форуми по сърдечно-съдови заболявания;
6. създава препоръки и стандарти за съвременна профилактика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания, основани на световните постижения в тази област;
7. разработва и предлага на компетентните институции правила и критерии за добра медицинска практика и национални стандарти в областта на сърдечно-съдовите заболявания, участва в номинирането на национални консултанти и експертни съвети по проблемите на профилактиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания, както и предоставя консултантска помощ на представителите на Българския лекарски съюз /БЛС/ при договаряне на Националния рамков договор и при преговорите с дружествата и фондовете за
доброволно здравно осигуряване;
8. подпомага научно-изследователските проучвания и проекти на свои членове в областта на сърдечно-съдовите заболявания;
9. подпомага и учредява стипендии за квалификация и преквалификация на специалисти в областта на сърдечно-съдовите заболявания;
10. подпомага научни разработки в областта на сърдечно-съдовите заболявания;
11. подпомага издателска дейност, създаване на видеофилми и звукозаписи, свързани с целите на сдружението;
12. изгражда, развива и поддържа активни връзки със сродни организации в страната и чужбина;
13. защитава доброто име на кардиологичното съсловие, както и професионалните и икономическите интереси на своите членове;
14. прави предложения до съответните държавни, обществени, научни и други органи и институции за отличаване и награждаване на личности и колективи със значими постижения в областта на сърдечно-съдовите заболявания;
15. дава становища и препоръки пред законодателната и изпълнителната власт, както и предлага проекти за нови и изменения на вече действащи нормативни актове в областта на здравеопазването;
16. работи за повишаване на информираността на медицинските специалисти относно лекарствените продукти, прилагани в кардиологията, чрез обективна оценка на тяхната ефективност и безопасност;
17. води и поддържа национални и регионални регистри, отразяващи точно и обективно състоянието на сърдечно – съдовата заболеваемост;
18. гарантира свободно обсъждане на всички проблеми в обстановка на търпимост, колегиалност и зачитане на възгледите на всеки свой член;
19. работи в тясно сътрудничество с научните дружества с медицинска и друга насоченост и с техните подразделения за постигане на целите си;
20. подпомага избора на делегати за общото събрание на специалистите в БЛС и други национални и международни организации;
21. осъществява и други дейности за реализиране на целите си, като използва всички средства, допустими от законите на Република България и съответстващи на добрите нрави и на настоящия устав.

повече…

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА БССА КЪМ 31.12.2015

Устав на БССА

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БССА ПРЕЗ 2014/2015

Устав на БССА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top